Fiscal - Tributari

Arrendaments subjectes a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (2014 - 2015).

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

El dia 30 de gener, es va publicar al DOGC la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que regula per primer cop un tipus impositiu propi pels arrendaments subjectes a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials.

 

Arrendament subjectes a ITP.

Els arrendaments que no tributen per IVA estaran subjectes a ITP, és a dir en general, :

- Els realitzats entre particulars: la part arrendadora no és una societat ni un empresari.

- Els arrendaments de vivendes realitzats per societats o empresaris.

Base imposable.

La base imposable es quantificarà en la renda total pactada per l’arrendament, i en cas que no s’estableixi un durada determinada, aquesta es computarà per 6 anys.

Tipus impositiu.

El tipus impositiu a Catalunya per l’any 2014 és del 0,3% i 0,5% a partir del 2015.

Quota.

Per tant, la quota de l’ITP a satisfer per l’arrendatari es calcularà aplicant el tipus impositiu a la base imposable.

S’estableix un període d’un mes, a computar a la data de formalització del contracte, per liquidar aquest impost.

 

Mercè Moliné

Ba Advocats