Fiscal - Tributari

IVA: Inversió del subjecte passiu en operacions inmobiliàries

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

La llei 7/2012 de Modificació de la normativa tributària y pressupostària

i d’adequació de la normativa financera per la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau introdueix nous supòsits d’inversió del subjecte passiu.

Per la inversió del subjecte passiu, l’obligat tributari al pagament de l’impost de l’IVA no és el que lliura els bens o presta el servei, si no que és el que rep els bens o el servei.

L’article 5 de la llei 7/2012 es dedica íntegrament a l’IVA i senyala com supòsits d’inversió del subjecte passiu de l’IVA:

   a) Els lliuraments realitzats arrel d’un procediment concursal.

   b) Els lliuraments d’immobles amb renuncia a l’exempció.

   c) Els lliuraments en execució de la garantia constituïda sobre els béns immobles: transmissió de l’immoble a canvi de l’extinció total o parcial del deute garantit o de la obligació d’extingir el deute per l’adquirent.

   d) I en les execucions d’obra, amb o sense aportació de materials, així com les cessions de personal per la seva realització, conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el contractista que tinguin per objecte la urbanització de terrenys o la construcció o rehabilitació d’edificacions.

També serà aplicable quan els destinataris de les operacions siguin el contractista principal o altres subcontractistes en les condicions senyalades.

 

inversion sujeto pasivo iva urbanizacion edificacion  rehabilitacion 

 

Volen remarcar aquest últim supòsit, que pot afectar directament en els propers anys promotors, constructors i subcontractats que es dediquin a la construcció o rehabilitació.

 

D’un primera lectura, destaquem que és necessari que es donin les següents circumstàncies:

1. Es tractin d’execucions d’obra.

 

2. L’objecte de les obres sigui la urbanització de terrenys, construcció o rehabilitació d’edificacions.

A efectes d’IVA, es consideren edificacions les següents construccions:

   • Els edificis.

   • Instal•lacions industrials no habitables com dics, tancs ...

   • Plataformes per exploració o explotació de hidrocarburs.

   • Els ports, aeroports i mercats.

   • Instal•lacions d’esbarjo esportives que no siguin accessòries d’altres edificacions.

   • Els camins, canals de navegació, línea de ferrocarrils, carreteres, autopistes i demés vies de comunicació terrestres o fluvials, així com els ponts o viaductes i túnels relatius les mateixes.

   • Les instal•lacions fixes de transport per cable.

 

Es consideren obres de rehabilitació les que compleixen les següents condicions:

   • L’objecte principal de les obres sigui la consolidació i tractament d’estructures, façanes, cobertes u obres anàlogues. En aquest sentit, més del 50% del cost del Projecte ha d’estar constituït per aquest tipus d’obres.

   • El cost total de les obres del projecte excedeixi del 25% del preu d’adquisició de l’edificació, si es va produir en el dos anys anteriors, i altre cas, del valor de mercat. Si no es compleixen aquestes condicions estaríem davant unes obres de reforma o millora, en les que no s’aplicaria la regla d’inversió del subjecte passiu.

 

3. El destinatari de les operacions sigui el promotor o contractista.

L’aplicació de la regla d’inversió del subjecte passiu implica que el destinatari de les operacions és l’obligat a repercutir l’IVA de la operació.

 

Degut a que en el mateix moment es repercuteix i suporta IVA, l’efecte és neutre.

Tags: