Fiscal - Tributari

Obligacions d'informació sobre béns i drets situats a l'estranger.

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

La Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària

i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau imposa noves obligacions d'informació sobre béns i drets situats a l'estranger.

La globalització de l'activitat econòmica en general, i la financera en particular, així com la llibertat en la circulació de capitals, juntament amb la reproducció de conductes fraudulentes que aprofiten aquestes circumstàncies, fan aconsellable l'establiment d'una obligació específica d'informació en matèria de béns i drets situats a l'estranger.

 D'aquesta manera, a través d'una disposició addicional que s'incorpora a la Llei general tributària, s'estableix aquesta obligació d'informació, així com l'habilitació reglamentària per al seu desenvolupament.

L'obligació es completa amb l'establiment en aquesta disposició del règim sancionador en cas d'incompliment de l'obligació.

S'introdueix una modificació de les normes de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de l'impost sobre societats, per regular la incidència que en l'àmbit dels guanys de patrimoni no justificats i de la presumpció d'obtenció de rendes, respectivament, pugui tenir la no presentació en termini d'aquesta obligació d'informació, introduint, a més, una infracció específica, amb un agreujament de les sancions, per a aquests casos en què els obligats tributaris no van consignar en els seus autoliquidacions les rendes que són objecte de regularització com guanys patrimonials no justificades o presumptament obtingudes.

 

new york

 

BOE: Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.