Fiscal - Tributari

Recuperació de l’IVA de les factures impagades, i que no es troben incurses en procediments concursals

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

La llei d’IVA en el seu article 80.quatre estableix que la “base imposable d’una factura podrà ser modificada

quan els crèdits corresponents a les quotes repercutides per les operacions subjectes a l’impost siguin total o parcialment incobrables”.

Cal dir que amb efectes 14 d’abril de 2010 amb el Reial Decret Llei 6/2010, de 6 d’abril, de mesures per a l’ impuls de la recuperació econòmica i laboral, la definició de crèdit incobrable a efectes d’IVA s’ha vist modificada: Així doncs, des del 14/04/2010, per a què un crèdit sigui considerat incobrable i per tant es pugui recuperar la quota d’IVA associada al mateix, hauran de complir-se els requisits següents:

a) Haurà d’haver transcorregut un període de 6 MESOS des del meritament de l’IVA repercutit sense haver-se obtingut el cobrament de tot o part del crèdit derivat del mateix. (El termini de 6 mesos será d’un any si la xifra del volum d’operacions de l'any anterior fos de més de 6.010.121,04)

Cal dir però, que si es tracta d’operacions a termini o aplaçades el termini de 6 mesos ó 1 any es compta des del venciment del termini o terminis impagats a fi de procedir a la reducció proporcional de la base imposable.

b) Que en els llibres registres d’IVA quedi reflectida la condició d’incobrable/morositat de l’operació.

c) Que el destinatari de l’operació que encara no ha estat cobrada en qüestió sigui empresari o professional o si el destinatari no és empresari o professional que la base imposable de la mateixa (IVA exclós) sigui superior a 300 euros.

d) Que el creditor hagi instat el cobrament de l’operació objecte de morositat mitjançant reclamació judicial al deutor o per mitjà de requeriment notarial al mateix.

Un cop tenim clar que ens trobem davant d’un crèdit incobrable a efectes d’IVA, la llei el què permetrà fer per tal de poder recuperar l’IVA no cobrat d’un morós, és emetre una modificació de la factura incobrable dins del termini dels TRES MESOS SEGÜENTS a la finalització del període dels 6 mesos o un any als què fèiem referència quan parlàvem dels requisits que ha de tenir un crèdit per a què sigui considerat incobrable a efectes d’IVA.

La factura rectificactiva s'ha de comunicar per escrit a la Delegació o Administració de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària corresponent al seu domicili fiscal en el termini d’UN MES des de que emet la factura rectificativa la modificació de la base imposable practicada, i farà constar que la modificació no es troba referida ni a crèdits garantits, assegurats o afiançats, ni a crèdits entre parts vinculades, ni a operacions el destinatari de les quals no es troba establert fora del territori d’aplicació de l’IVA, ni a Canàries, ni a Ceuta ni a Melilla.

 

La Comunicació haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:

I) Còpia de les factures rectificatives; S’hauran de consignar les dates d’expedició de les factures rectificades.

II) Documents que acreditin que el creditor ha instat el cobrament del crèdit mitjançant reclamació judicial al deutor o mitjançant requeriment notarial.