Fiscal - Tributari

MESURES del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

 

El 13 de juliol de 2012 es va aprovar el Reial Decret-Llei 20/2012, en que es preveuen, entre d’altres, una sèrie de mesures de caràcter fiscal, amb incidència al Impost sobre el Valor Afegit, Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre Societat.

1)Impost sobre el Valor Afegit (IVA): modificacions que s’aplicaran a partir del dia 1 de setembre.

 

a)La principal novetat ve donada pel increment dels tipus de gravamen:

-          Tipus General: del 18 al 21%.

-          Tipus Reduït: del 8 al 10%.

-          Tipus Super reduït: no hi ha modificació del 4%.

 

b)Aplicació del tipus general a determinats béns i serveis que abans estaven subjectes al tipus reduït.

Destaquem els següent serveis i béns que incrementen la seva tributació del 8 al 21%:

-          L’entrada a teatres, circs, espectacles, festivitats taurines, parcs d’atraccions de fira, concerts, parcs zoològics, sales cinematogràfiques i exposicions.

-          Els serveis que es prestin a persones físiques que practiquin esport o l’educació física.

-          Serveis funeraris.

-          Assistència sanitària, dental i cures termals.

-          Serveis de perruqueria i complementaris.

-          El subministrament de serveis de radio i televisió digital.

-          Importacions d’objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció.

 

c)Modificació dels recàrrecs d’equivalència:

-          Tipus general: del 4 al 5,2%.

-          Tipus Reduït: del 1 al 1,4%.

-          Manteniment tipus 0,5% i 1,75%.

  

2)Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

 

a)Es suprimeix la compensació fiscal per deducció en adquisició de vivenda habitual que s’aplica a contribuent que varen comprar la vivenda abans del 20/01/2006.

 

b)A partir del dia 1 de setembre fins el 31 de desembre de 2013 s’incrementa el tipus de retenció fins al 21% (a partir del 1/1/2014 el tipus serà del 19%) del següents rendiments:

      a.Rendiments del treball per impartir cursos, conferències, seminaris, i per elaboració d’obres artístiques o científiques.

      b.Rendiments d’activitats professionals.  En el cas de professionals d’inici d’activitat, el tipus de retenció del 7 s’incrementa fins el 9%.

 

3)Impost sobre Societats (IS). Són mesures de caràcter excepcional pels exercicis 2012 i 2013.

 

a)Limitació de la compensació de bases imposables negatives per entitats amb xifra de negocies superior a 20 milions d’euros: limitació del 50 al 25%.

 

b)Limitació de la deducció dels actius intangibles de vida útil indefinida, 2% anual.

 

c)Increment del tipus impositiu dels pagaments fraccionats per entitats amb xifra de negocis superior a 10 milions d’euros.

 

Mercè Moliné

BA advocats