Fiscal - Tributari

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

A títol informatiu adjuntem el valor del m2 dels amarres a Catalunya per l'any 2014 publicats a efectes de l'impost de trasnmissions patrimonials.

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

El dia 28 de setembre es va publicar al BOE la Llei 14/2013, de 27 de setembre, en que es regulen, entre d’altres aspectes, mesures de caràcter fiscal que afecten a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), Impost sobre Societats (IS) e Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

 

IVA

A partir del dia 1 de gener del 2014, entra en vigor el nou règim especial de criteri de caixa que suposarà que l’IVA es meriti en el moment en que es cobri el preu de la operació, i que el dret a la deducció de les quotes suportades esdevindrà un cop s’hagi satisfet el preu de la operació.

És un règim opcional, aplicable als subjectes passius que reuneixin els requisits que s’exposen posteriorment, i que suposarà que l’IVA s’ingressi i/o es dedueixi en el moment de cobrar o pagar les operacions.

No obstant, s’estableix com a data límit el 31 de desembre de l’any posterior a la realització de la operació, és a dir, en aquesta data es meritarà i/o deduirà l’IVA, encara que no hi hagi el moviment corresponent de caixa (cobrament//pagament).

Estem pendents del desenvolupament reglamentari que regularà el procediment a seguir per optar per aquest règim.

 

Qui pot optar per aquest règim.

Serà aplicable per aquells subjectes passius que el seu volum d’operacions l’any anterior no excedeixi de 2.000.000 d’euros.

S’exclouen expressament d’aquest règim, aquells subjectes passius que hagin cobrat en efectiu respecte un mateix destinatari durant l’any natural una determinada quantia (pendent de desenvolupament reglamentari que estableixi aquesta quantia).

 

Operacions no incloses en aquest règim especial.

Les següents operacions no estan incloses al criteri caixa i per tant es meritaran i deduiran segons el règim general:

- Les operacions acollides als següents règims especials: simplificat, d’agricultura ramaderia i pesca; recàrrec d’equivalència; de l’or d’inversió; serveis prestats electrònicament i grup de societats.

- Les entregues de béns exempts d’IVA: exportacions, zones franques i entregues intracomunitàries.

- Operacions amb aplicació de la regla d’inversió dels subjecte passiu.

- Adquisicions intracomunitàries.

- Importacions i assimilades.

- Autoconsums de béns i/o serveis.

 

Contingut del règim.

Com s’ha exposat anteriorment, aquest règim especial implica que la repercussió i el meritament del IVA es produeixi en dos moments diferents:

- Repercussió: en el moment d’emetre la factura.

- Meritament: en el moment en que es pagui la factura; amb la limitació temporal del 31 de desembre de l’any següent.

Així mateix, la quota d’IVA suportat serà deduïble un cop s’hagi satisfet la factura.

Per una altre banda, la deducció de l’IVA segons criteri de pagament també és aplicable a aquells subjectes passius, que tot i no optar pel règim especial de caixa, són destinataris d’operacions a les que sí se’ls aplica aquest règim especial degut a que la persona que realitza la operació ha optat pel mateix.

També estem pendents que el reglament reguli aquest supòsits, doncs entenem que és necessària algun tipus de comunicació al destinatari per tal que conegui quan és pot deduir l’IVA.

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

El Ple del Parlament de catalunya, en la sessió tinguda el 3 de juliol de 2013, a proposta del Govern, ha acordat de tramitar directament i en lectura única el Projecte de llei pel qual s’aprova el tipus de gravamen aplicable a les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles.

Finalment, ha aprovat la Llei del tipus impositiu aplicable a les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles

«a) La transmissió d’immobles i la constitució i la cessió de drets reals que recaiguin sobre béns immobles, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 10%.»

Aquesta llei entra en vigor l’1 d’agost de 2013.

 

Estem a l'espera de la seva publicacio en el DOGC, però adjuntem el BOPC.

Tags:

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

L'IBI és un impost local. El fet imposable de l'IBI està constituït per la titularitat sobre béns immobles, i sobre determinats drets que atorguen al titular l'ús i gaudi d'immobles; entre aquests drets se senyala la titularitat de concessions administratives.

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

El dissabte 24 de novembre de 2012 es va publicar el Reial Decret en que es regula la nova obligació consistent en informar sobre el patrimoni