Fiscal - Tributari

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

La sentència de 30 d'abril de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem ha fixat la següent doctrina:

«En el cas de les adjudicacions i transmissions originades per la dissolució del matrimoni, i que preveu l'article 45.IB) 3 del Reial Decret Legislatiu 1 / 1993, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i actes jurídics documentats, l'exempció de tributs únicament és aplicable a les dissolucions en què hagi efectiva comunitat de béns (societat conjugal), per tant AQUESTA EXEMPCIÓ NO ÉS APLICABLE ALS SUPÒSITS A que regeixi UN RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL DE SEPARACIÓ DE BÉNS.

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

L'Administració tributària ha emès una nota comunicativa en relació al tractament que s'ha de donar a efectes d'IRPF a les retribucions que perceben els socis de societats mercantils.

Tags: