Notes

Termini de 50 anys de les concessions en Ports Estatals. RDL 8/2014.

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

El Reial decret Llei 8/2014, de 4 de juliol d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, aprovat divendres passat pel Consell de Ministres inclou una sèrie de mesures i canvis en els períodes concessionals, concessió de pròrrogues, entre altres, que suposen una autèntica revolució i obre les portes a les pròrrogues de les concessions actuals.

Podem resumir les seves principals aportacions que afectes al text refos de la llei de ports de l'Estat en:

Ampliació dels terminis concessionals màxims de 35 a 50 anys.

• Segons recull el Reial Decret Llei, el termini que inicialment s'atorga a les noves concessions no pot excedir els cinquanta anys, sempre tenint en compte criteris com el volum d'inversió que realitzi el concessionari, l'adequació a la planificació i gestió portuàries, i l'increment d'activitat que generi al port, entre d'altres.

• El termini inicial de les concessions atorgades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei podrà ser ampliat fins als cinquanta anys a petició del concessionari i previ informe favorable de Ports de l'Estat, quan el concessionari es comprometi a una nova inversió, contribueixi al finançament de les infraestructures de connexió terrestres, o redueixi, almenys, un 20 per 100 les tarifes màximes incloses en el títol concessional.

• Una millora molt substancial, és que no hi haurà reversió de les obres a la pròrroga de les actuals concessions fins als 50 anys. Amb això s'abarateix el cànon concessional i no es produirà un augment del preu dels amarratges.

• Es podrà aconseguir el termini de 75 anys si es compleixen una sèrie de requisits addicionals que vénen definits en el RDL.

 

Jaume Prats 

BA advocats.