Articles

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

CIRCULAR 1/2016, SOBRE LA RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES D'ACORD AMB LA REFORMA DEL CODI PENAL EFECTUADA PER Llei Orgànica 1/2015

Amb el propòsit  d'Adoptar un criteri uniforme en l'Aplicació de la Responsabilitat de la persona jurídica, la fiscalia va emetre una circular, esent obligatori per al Cos de Fiscals atendre  le seves prescripcions.

 

 

 

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Les EMBARCACIONS IMMOBILITZADES JUDICIALMENT ALS NOSTRES PORTS ESPORTIUS generen dificultats pel gestor portuari a l’hora de poder reclamar els imports que meriten aquestes embarcacions.  Només una actitud proactiva del gestor ens permetrà poder arribar a cobrar el crèdit.

La morositat dels titulars d’embarcacions ha estat en els últims temps, un dels grans problemes en la gestió en els Ports Esportius.

La majoria de les vegades, darrera d’aquesta situació hi ha un morós totalment insolvent, del que l’únic bé de contingut econòmic, acostuma a ser la pròpia embarcació generadora del deute.

Davant d’aquesta situació, els Ports Esportius haurien d’adoptar una actitud pro-activa a l’hora d’intentar protegir les seves oportunitats de poder cobrar el seu crèdit, i més davant del que prescriu la Llei de Navegació Marítima.

 

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (CIRCULAR deutes embarcacions immobilitzades .pdf)CIRCULAR

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Don José Llorca, president de Ports de l'Estat, va ser convidat a l'acte de cloenda del simposi de ports d'esbarjo afavorit per Marines d'Andalusia i la Federació Espanyola d'Associacions de ports esportius i turístics (FEAPDT) celebrat a Marbella.

En la seva intervenció, Llorca va mostrar el compromís de Ports de l'Estat i dels ports d'interès general amb la nàutica d'esbarjo, que segons la seva opinió, facilita una reutilització dels antics molls comercials en usos que són més amables per al ciutadà del carrer , i suposa una millor integració de les instal·lacions portuàries amb l'entorn.

Davant les peticions reiterades de traspassar a les comunitats autònomes la gestió de les dàrsenes destinades a nàutica esportiva i d'esbarjo situades en els ports d'interès general, va sostenir la postura de mantenir les dàrsenes dins de les competències de les autoritats portuàries, considerant a cada port com una unitat de gestió a efectes operacionals i de seguretat. Les condicions de trànsit interior d'embarcacions fan aconsellable que no es produeixin divisions competencials en una mateixa instal·lació i això es deu a motius estrictament tècnics que són els que han de prevaler en el correcte aprofitament de les infraestructures.

El president va informar sobre la situació dels expedients d'ampliació dels terminis concessionals. En Ports de l'Estat han calculat que s'han iniciat 360 expedients d'ampliació a tot Espanya, però que no estan arribant a Ports de l'Estat amb la velocitat que es preveia. Els projectes queden paralitzats en les autoritats portuàries que no han anat tot el ràpid que es pronosticava inicialment en la tramitació dels processos d'ampliació.

Davant l'auditori, en el qual estaven presents els principals representants de les comunitats autònomes en matèria portuària, va fer una ferma defensa de la normativa reguladora de les ampliacions i de les pròrrogues vigent per als ports d'interès general, i el tracte especial respecte dels clubs esportius i nàutics, que tinguin una flota d'embarcacions majoritàriament inferior als 12 metres d'eslora.

Sobre si la nàutica esportiva s'ha d'incloure en les mesures que estableix la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de - mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència - pel que fa a l'adaptació de concessions, va assegurar que les opinions que entenen que les ampliacions estan pensades exclusivament per a concessionaris de contenidors no estan d'acord amb la norma, i que la llei és igual per a tothom, i per això, tots els concessionaris poden acollir-se a la mateixa, i han d'exigir a les autoritats portuàries l'impuls dels processos d'ampliació també de les concessions sobre dàrsenes d'esbarjo i esportives.

Jaume Prats 

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

La Llei Orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat estableixen l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors

La sol·licitud i lliurament dels certificats es pot fer de forma presencials a les gerències territorials del Ministeri de Justícia, per correu postal o de forma electrònica ,.

Des del Ministeri de Justícia es recomana els mitjans electrònics. A aquest efecte, fent constar en el model de sol·licitud el telèfon mòbil, es rep un SMS amb un codi segur de verificació, que permet descarregar el certificat des de la seu electrònica del Ministeri de Justícia. Si es disposa de certificat electrònic o DNIe es pot sol·licitar a través de la seu electrònica del Ministeri de Justícia i el seu enviament és immediat.

L'obtenció de certificat ha estat especialment problemàtic a l'estar les gerències territorials del Ministeri de Justícia simplement col·lapsades, formant-se llargues cues des d'altes hores de la matinada per aconseguir un nombre.

Aquest fet ha suposat que els concessionaris tenen certificats dels pocs treballadors que tenen certificat digital o que s'han esforçat a fer Lagas cues.

Fins aquest punt semblava que la major part del pes d'acreditar l'obtenció del certificat requeia sobre el treballador. Greu error.

Des dels òrgans competents de les comunitats autònomes es aquesta requerint a empreses i clubs que en el termini d'1 mes s'acrediti que tenen els certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals de tots els seus treballadors.

Les empreses o organitzacions que treballin o impliquin contacte habitual amb menors poden autoritzar a un representant per tramitar de manera agrupada tots els certificats del personal d'aquesta empresa, que permet la presentació d'una sol·licitud única.

Per a la tramitació agrupada de sol·licituds de certificats de Delictes de Naturalesa Sexual serà necessari:

- Fotocòpia confrontada o compulsada de DNI, NIE o passaport de cada empleat;

- Autorització de cada empleat;

- Document de compareixences;

- Fitxer Excel amb les dades emplenades.

Un cop processades les dades, es facilitarà a les empreses la informació que consti en el Registre Central de Delinqüents Sexuals per mitjà de llistats.

El certificat és gratuït.

Jaume Prats

Ba advocats

93.488.10.50.

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Els mesos d'estiu són els que es fa un ús més intensiu de l'embarcació.

Abans de fer-se a la mar s'ha d'assegurar que compleix amb la llista de comprovació adequat a les característiques de la seva embarcació seguint les normes i recomanacions del Ministeri de Foment.

Arxiu