Articles

Nova Llei de ports de Catalunya de 2019

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

El DOGC de 30 de desembre de 2109  ha publicat  la LLEI 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals.

 

Aquesta norma, que entrarà en vigor el 30 de març de 2020, deroga, entre d’altres, la  vigent La Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya,  i reordena l’organització administrativa portuària de la Generalitat

L’entitat Ports de la Generalitat es potencia. Amb la nova llei,  serà l’encarregada única de dirigir i administrar les infraestructures portuàries que gestioni directament o indirectament la Generalitat; contractar les obres de construcció i conservació de les infraestructures portuàries en gestió directa; i gestionar i percebre les taxes, els cànons i els preus públics i privats de tot el sistema portuari català.

La llei 10/2019  unifica en una sola norma la normativa de taxes i preus públics dispersa en els Decrets Legislatius  3/2008  de 25 de juny i el  2/2010 de 3 d’agost,  i aprofita per incrementar el tipus  de l’ocupació de  les obres i instal·lacions d’ús nàutic esportiu i dels ports esportius en règim de concessió del 3,30% al 3,60 % , i els usos atípics dels edificis del 5,50 % als  6 %.

 

La normativa fa  38 remissions expresses al reglament que ha de desenvolupar la llei. Resta per definir, via reglamentària, les categories dels ports esportius, el contingut del pla de ports, la composició del consell de ports, la regulació de la nàutica popular,  o l’habilitació de la funció de vigilància de les normes portuàries pel concessionari.

 

La normativa catalana recull l’esperit de les modificacions que ja es van introduir  per la reforma estatal de la  llei de costes de 2013  i els criteris de pròrroga concessional  introduïts en el Text Refós de la Llei de Puertos del Estado y de la Marina Mercante l’any 2014. 

Amb cinc anys de retard, el sistema portuari català, s’adapta a la normativa del seu entorn, com a la durada dels contractes de gestió de servei  i  concessió d’obra pública i en el referent a les pròrrogues.  

Les concessions  demanials es podran prorrogar amb la realització d’inversions addicionals  o si la concessió és d’interès estratègic  o rellevant per  l’Administració portuària.

El contractes de concessió  per la construcció d’obra portuària (durada màxima de 40 anys)  i el contractes de concessió de serveis  de les infraestructures portuàries  (durada màxima de 40 anys  amb execució d’obres  o  25 anys  en contractes d’explotació de serveis), també es poden  prorrogar mitjançant inversions i adaptant-ne les taxes. 

 

Per la disposició transitòria sisena, les autoritzacions i concessions vigents en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei mantenen les condicions establertes en el títol d'atorgament, incloses les relatives al seu termini.

Pel que fa al règim tributari aplicable, els titulars de les autoritzacions i concessions, vigents a 30 de març de 2020,  tenen 6 mesos per manifestar de manera expressa a l'Administració portuària, si opten per mantenir el règim jurídic que els és aplicable o per adaptar-lo al que disposa la nova llei.

 Jaume Prats

 

Ley de ports de Catalunya  2019

Arxiu